دریافت روزانه لیست سوپر گروه ها   

در این سرویس روزانه آدرس بیش از ۲۰۰۰ سوپر گروه فعال ایرانی را دریافت خواهید نمود.

لطفا یک آدرس ایمیل را وارد نمایید تا در صورت بروز مشکل و همچنین ارسال گزارش روند کار با شما تماس حاصل شود.

در صورتی که کد تخفیف دارید در این قسمت وارد کنید.
  اشتراک دو هفته - دریافت لیست به صورت روزانه و هر روز و به مدت دو هفته لینک سوپر گروه های فعال ایرانی (در حدود ۲۰۰۰ لینک در روز) را دریافت خواهید نمود - ۲۹,۹۹۹ تومان
  اشتراک یک ماه - دریافت لیست به صورت روزانه و هر روز و به مدت یک ماه لینک سوپر گروه های فعال ایرانی(در حدود ۲۰۰۰ لینک در روز) را دریافت خواهید نمود - ۴۹,۹۹۹ تومان
  اشتراک سه ماه - دریافت لیست به صورت روزانه و هر روز و به مدت سه ماه لیست سوپر گروه های فعال ایرانی (در حدود ۲۰۰۰ لینک در روز) را دریافت خواهید نمود - ۹۹,۹۹۹ تومان

پس از خرید بسته مورد درخواست لیست سوپرگروه ها روزانه به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.